القران الكريم

Onze da’wah is Selefi-Soefi?

Vraag:

‘’Wat is uw algehele opinie betreffende de boeken van Sayyid Qoetb en Hassan al-Banna?’’[1]

Antwoord:

‘’ De boeken van de auteurs, Hasan al-Banna en Sayyid Qoetb, zijn deze die de harten opzwepen. En het kan geen kwaad voor degenen die goed vertrouwd zijn in kennis en de ‘Aqeedah van Ahloes-Soennah kennen (en begrijpen) om deze (de boeken van al-Banna en Qoetb) te lezen.

Wat betreft de onwetende (die correcte kennis ontbreekt), dan dient hij deze afleiding te laten, aangezien zij (de auteurs) beiden zeggen:

‘’Onze Da’wah is Selefi-Soefi’

Wanneer is de Selefi da’wah één geworden met de Soefi da’wah? Omdat de Soefi’s (in een van hen poëzies) zeggen:

‘’En de hond en de varken zijn niets anders dan onze goden[2],
((و ما الكلب و الخنزير إلا إلهنا))

noch is Allaah (een) ander dan een monnik in een kerk’’
((و ما الله إلا راهبٌ في كنيسة))

..
terwijl de Selefies (degenen zijn die) vasthouden aan de pad van de Profeet (sallallahu ‘alayhi wa sallem) en de metgezellen; Zij verklaren de Soefies innovatoren te zijn en sommigen van onder hen (gaan zo ver dat ze) verklaren dat zij (de Soefies) op ongeloof (kufr) zijn, (net als) as-San’anee in zijn gedicht verklaarde dat Ibn ‘Arabi [3] de meest ongelovige (أكفر) te zijn van de mensheid.

And eveneens, Shaykhoel Islaam Ibn Taymiyyah, waaronder andere geleerden van de Selef[4], verduidelijkten waarop de Soefies zijn (in termen van hen overtuigingen en handelingen), dus biedt ons geen tegenstrijdigheden aan o Hasan al-Banna!

Shaykh Moeqbil bin Haadie al-Waadi’ie: Ghaaratul-Ashritah ‘alaa Ahlil-Jahli was-Safsatah – volume 2, pagina 406-47

Voetnoten:

[1] Deze vertaling is slechts een deel van een langere Fatwa uitgevaardigd door de Shaykh

[2] Die het waard zijn om aanbeden te worden

[3] Hij was Muhammed ibn ‘Ali ibn Muhammed al-Taa’i al-Andalusi (overleden: 1240 NH), en hij dient niet verward te worden met de beroemde geleerde van de Maaliki jurispridentie Ibn al-‘Arabi (gestorven 1148 NH).

[4] Taqi ad-Deen al-Faasi vermeldde in ‘’‘Aqeedah Ibn ‘Arabi wa Haayatuhu’’”

Pagina 39: ‘’Ibn Hajar zei: Een aantal verwarrende woorden van Ibn ‘Arabi werden vermeldt aan onze meester Shaykhoel Islaam Siraaj ad-Deen al-Balqeeni en hij werd gevraagd over Ibn ‘arabi. Onze Shaykh al-Balqeeni zei: ‘’Hij is een kaafir (ongelovige).’’

Pagina 41: ‘’Ibn Khaldoon zei: Onder deze Soefies behoren: Ibn ‘Arabi , Ibn Saba’een , Ibn Barrajaan en hen volgelingen die hen pad volgen en hen religie. Zij hebben vele boeken in de omloop die gevuld zijn met pure kufr en weerzinwekkende bida’, (waarin zij) duidelijke teksten proberen te interpreteren door vergezochte en weerzinwekkende manieren, zodanig dat de lezer verbaasd zal zijn dat iemand in staat is om zulke dingen aan de Islaam toe te schrijven.’’

vertaald door: Aboe 'Ammaar

De onbetwistbare weerlegging op de Qutbies


De onbetwistbare weerlegging op de Qutbies [deel 1]

http://www.youtube.com/watch?v=EruSbT0oK3E&feature=related
De onbetwistbare weerlegging op de Qutbies [deel 2]

http://www.youtube.com/watch?v=w1ea8u8DosY&feature=related
De onbetwistbare weerlegging op de Qutbies [deel 3]

Verkeerde uitleg van de Shahaada

Betreffende de verkeerde Uitleg van de Shahada van Mohammed Qoetb – Ash-Shaych al-Allaamah Saalih al-FauwzaanVragensteller: “Edele Shaikh, Shaikh Mohammed Qoetb zegt in zijn boek ‘Hawla Tatbieqish-Sharie’ah’ betreffende de betekenis van ‘Laa ilaaha illa Allaah’, dat het zou betekenen: ‘Er is geen heerser (Haakim) behalve Allaah, en geen Schepper (Ghaaliq) behalve Allaah.’ Dus is deze betekenis correct, moge Allaah u beschermen.”

Shaykh: “Allaah, de Meest Glorieuze en Allerhoogste, heeft de betekenis van ‘Laa ilaaha illa Allaah’ uitgelegd in Zijn Boek en de Boodschapper (salallaahoe ‘alayhie was sallem) heeft het verduidelijkt. De betekenis van ‘Laa ilaaha illa Allaah’ is: Niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allaah. Niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allaah.


Zoals Allaah heeft gezegd: En aanbid Allaah en plaats geen deelgenoten naast Hem [Soerah an-Nisaa 4:36]. Dit is de betekenis van ‘Laa ilaaha illa Allaah’.

En Allaah de Allerhoogste zegt: En voorzeker stuurden Wij een Boodschapper naar elke natie zeggende: “Aanbid Allaah en vermijd de valse godheden (taaghoet)” [Soerah Nahl 16:36]. Dit is de betekenis van ‘Laa ilaaha illa Allaah’.

En Allaah de Allerhoogste zegt: En jullie werd niet bevolen behalve Allaah te aanbidden en om de Religie puur voor Hem te maken [Soerah Bayyinah 98:5]. Dit is de betekenis van ‘Laa ilaaha illa Allaah’.

De Profeet (salallaahoe ‘alayhie was sallem) zei: ‘Ik werd bevolen om de mensen te bevechten totdat zij zeggen: “Laa ilaaha illa Allaah” [al-Boechaarie 1335-2786].

En in een andere overlevering: ‘Totdat zij Allaah uitzonderen (in de aanbidding).’

Allaah de Allerhoogste heeft gezegd: En Ik heb de djinn en de mens slechts geschapen zodat zij Mij zouden aanbidden! [Soerah Dhaariyaat 51:56].


Dus de betekenis van ‘Laa ilaaha illa Allaah’ is: de aanbidding puur en oprecht aan Allaah alleen te richten. En het heersen (oordelen) met de Sharie’ah zit hier al bij inbegrepen. Dit valt onder het aanbidden van Allaah de Verhevene. Maar het is niet de enige (volledige) betekenis. De betekenis van ‘Laa ilaaha illa Allaah’ is veel algemener dan dat. De betekenis is breder en belangrijker dan het heersen met het Boek in de aangelegenheden waarover geschillen zijn. En belangrijker dan dat is, het verwijderen van Shirk van de aarde en het oprecht aanbidden van Allaah de Glorieuze. Dus dat is een gebrekkige tafsier (uitleg), het uitleggen van de Shahaada als zijnde Haakimiyyah is een gebrekkige uitleg. En het geeft niet de betekenis weer van ‘laa ilaaha illa Allaah’. En betreffende het uitleggen ervan als zijnde: ‘er is geen Schepper (Ghaaliq) behalve Allaah’, dan is deze tafsier niet alleen gebrekkig, het is vals (baatil)! Want ‘laa ilaaha illa Allaah’ is niet gekomen om te bevestigen dat ‘er geen Schepper is behalve Allaah’, want (zelfs) de moeshrikien (meergodenaanbidders) bevestigden dit. Want als de betekenis ervan zou zijn ‘er is geen Schepper behalve Allaah’, dan zouden alle meergodenaanbidders ineens mensen van Tauwhied worden.

En als je hen zou vragen wie hen geschapen heeft, dan zouden zij zeggen: ‘Allaah’ [Soerah az-Zoekhroef 43:87].

Het zou dus betekenen dat Aboe Djahl en Aboe Lahab op Tauwhied waren! Allaah is Verheven boven deze uitspraken. Dus dit is een valse uitleg (Tafsiroen Baatil). Ja."

En nu nog een stukje waarin Shaykh Fawzaan over hetzelfde onderwerp spreekt.

"De tafsier (uitleg) die de Hizbiyien (partij/sekteleden) en Ichwaanies vandaag de dag geven aan ‘Laa ilaaha illa Allaah’. Dat het zou betekenen: ‘Het oordelen is alleen aan Allaah’ (Haakimiyyah). Dat is correct ‘Her oordelen is alleen aan Allaah’ (Haakimiyyah). En waar zijn dan de rest van de aanbiddingen gebleven? Waar is ar-Rukoe’ en as-Sudjood en het offeren en afleggen van eden? Is het belangrijkste Al-Haakimiyyah? Allaah is Verheven boven dit. Dus het is vereist om aandacht te geven aan deze zaken. Want dit (de shahaada) is een geweldige uitspraak. Het is hetgeen wat je uit redt uit het Vuur voor degene die het zijn recht geeft. Of het zorgt ervoor dat je eeuwig in het Vuur zult blijven voor degenen die het niet bezit. En de gehele Religie is gebouwd op deze getuigenis, van het begin ervan tot het einde. En de da’wah van de Boodschappers, en de neergezonden Boeken, allemaal kwamen ze voor deze uitspraak (laa ilaaha illa Allaah)."

Een duidelijke antwoord op de mistwijfels van Team Al-Yaqeen

In de Naam van Allaah de Barmhartigste de Genadevolste

Alle Lof komt toe aan Allah en moge Zijn salaah en salaam rusten op de Boodschapper van Allah, en zijn volgelingen en Metgezellen.

Vervolgens dit:

Inleiding antwoord op “De hetze rond Sayyid Qutb.”

Dit is een antwoord op een artikel “De hetze rond Sayyid Qutb.” die jaren lang op al-yaqeen stond, wat als doel had om Shaych Rabi’ hafiedehoellaah aan te vallen op basis van de visie van ´Ar´oor en tegelijk te verdediging van Qoetb en ´Ar´oor tégen de bewijzen in. Ze waren uit op Shoeboehaat (misvattingen die lijken op de waarheid maar in feite vals zijn) te verspreiden met deze artikel, zodat de moslim-jeugd niet meer wist wat de echte standpunt van de geleerden waren betreft Sayyid Qoetb.

De grote fouten die moskee soennah maakten in deze zeer slechte artikel wat men in elkaar flanste was;

1. Een vraag neerzetten die zeer vals van opzet was en niet gebaseerd was op eerlijkheid.
2. Deze vraag beantwoorden door te knippen uit het boek van de Qoetbie ´Ar´oor. In plaats van het stellen van deze vraag aan een geleerde, knipt men uit een boek van een reeds weerlegd persoon die door de geleerden specifiek weerlegd is op dat punt, namelijk: zijn ghuluw (extremisme) voor Qoetb!
3. Het plaatsen van audio’s in dat artikel van sommige ´Ulamaa zoals al-Albanie en Ibn Baaz, zonder hun laatste(recente) audio’s te plaatsen en zonder terug te keren naar de inhoudelijke bewijzen!
4. Viel men Shaych Rabi’ aan op basis van de visie van ´Ar´oor en verdedigde men Qoetb en ´Ar´oor tégen de bewijzen in.

Als iemand van Ahloel soennah met een weerlegging aankwam van de geleerden op Sayyid Qoetb, dan was vaak de reactie van moskee soennah en haar helpers, deze artikel
De hetze rondom Sayyid Qoetb.

En we zullen zien dat degenen die deze artikel als bewijs gebruiken, heel erg zwak is en tegenstrijdig.

Om dit te kunnen bewijzen tegen hen, zullen wij eerst een aantal zaken gaan uitleggen zodat eenieder met zijn eigen ogen kan zien dat zij(moskee soennah) selectief bezig zijn en andere bewijsstukken met opzet achterhouden voor de buitenwereld.

Na dit zal men met zekerheid begrijpen dat zij bij moskee soennah niet eerlijk bezig zijn betreft het terugkeren naar de geleerden. En dat zij hun dwalingen verbergen achter de rug van de geleerden, terwijl diezelfde geleerden zelf duidelijk hebben aangegeven dat Sayyid Qoetb grote fouten had in geloofsovertuiging, methodologie dit omdat hij nooit heeft gezeten bij de geleerden en gewoon een standaard schrijver was zoals vele anderen.

Bij moskee soennah kennen ze de geleerden alleen als het hen uitkomt, en soms laten ze gewoon hun imam fawaz schreeuwen of nemen ze zaken over van zijn vriend, ook een Syriër genaamd adnaan arour(grote handelaar in Saoedi Arabië).

En als men goed kijkt naar dit artikel van moskee soennah dan ziet men dat zij niet de grote geleerden aan het woord laten komen maar voornamelijk adnaan arour, wat heel erg fout is.

We zullen ook laten zien, dat zij slechts de ‘oude woorden’ van de geleerden aan ons laten zien, van een ‘periode’ waar toen de zaken over Sayyid Qutb nog niet helemaal duidelijk was bij velen, daarom zien we ook dat de geleerden toen wel goed over hem spraken.

Het was dat bepaalde geleerden zoals schaych al baani rahiemahoellaah en andere zoals schaych rabee eerst wel goed spraken over slechts een aantal citaten van Sayyid Qoetb dit betekent niet dat ze goed spraken over al zijn boeken nee, maar slechts alleen een enkel citaten. En zo gaf schaych al baani rahiemahoellaah adnaan aroor ook alleen maar toestemming om een aantal citaten te gebruiken, die aroor toen destijdse aan schaych al baani voorlegde.

We zien de laatste tijd vaak dat als het over Sayyid Qoetb gaat dat dan, sommige mensen met een aantal Tazkieya's komen en andere die hem weer bekritiseren.

Als we nou naar de 'Ilm van de Djar7 wa Ta'deel kijken en specifiek naar de Jar7 Mufassar dan zien we dat de DJar7 Mufassar ons het volgende leert.

Het grondbeginsel dat gevestigd is en waarover een overeenstemming bestaat, is dat een specifieke Djar7 (bekritesering) de voorrang krijgt boven een algemene Ta'deel (aanprijzing). Dus als zowel een Djar7 als een Ta'deel elkaar tegenspreken met betrekking tot een persoon, dan behoort de djar7 de voorrang te krijgen, omdat daarin de extra bijkomende kennis ligt over de status van deze persoon.

En de Geleerden geven Tazkieya (referentie) aan een persoon op datgeen wat voor hen op dat moment zichtbaar is en over de situatie van zijn goede verleden. En er zijn veel Geleerden voor wie bepaalde zaken verborgen zijn gehouden door de mensen. En als zij deze dingen zouden weten, dan zouden zij geen Ta'deel en Tazkieya gemaakt hebben over die persoon.

Dit omdat zowel de djar7 en Ta'deel een vorm is van het geven van getuigenis, en de rechtvaardige en edelachtbare Geleerden geven nooit een Tazkieya aan een individu die een djar7 verdient, of beter gezegd, zij zouden nooit een djar7 verzwijgen en voorkeur geven aan een Ta''diel. Omdat dit Talbies (verdraaing van de feiten) is en misleiding van de mensen. Net zoals zij nooit een djar7 zouden geven aan een persoon die een Tazkieyah verdient, omdat dit een onderdrukking zou zijn voor zo een persoon. Dus deze stelregel is algemeen met betrekking tot het vellen van een oordeel van een bepaalde persoon.
[einde]

En er is een andere principe dat ook gebruikt wordt voor het beoordelen van uitspraken en handelingen.

En dat is dat de uitspraken en handelingen van iemand worden afgewogen door Ahlou Soennah, door gebruik te maken van twee maatstaven. Zij zijn de tekst (Quraan en Soennah) en de Idjmaa' (consensus van Islamitische Geleerden). Dus iemand wiens uitspraken en handelingen overeenkomen met de ''Nosoos'' en de Idjmaa', van zo een persoon wordt het geaccepteerd. En een ieder die deze twee maatstaven tegengaat daarvan worden zijn uitspraken en handelingen afgewezen zonder enige sympathie.

Vervolgens bejegent Ahlou Soennah deze dwalende individu naar gelang hetgeen hij verdient. Dus als hij behoort van de mensen van Bid'ah en begeerten dan wordt er hard met hem omgegaan en wordt hij bekend gemaakt aan de mensen. En als hij niet van de mensen van Bid'ah is, maar is uitgeschoten en een paar fouten heeft gemaakt dan is het voldoende om deze zaak dichtbij op kleine schaal te weerleggen. En het doel van dit alles is om de Soennah te beschermen tegen de infiltratie van Bid'ah, zodat het zuiver blijft, in zowel uitspraak en handeling.

Dus om het helemaal duidelijk te maken zal ik een voorbeeld geven, zodat het bij iedereen zal doordringen.

Op de site al-yaqeen staan een aantal Tazkieya van Geleerden zoals Schaych Al-Albaanie, Schaych Ibn Baaz en andere voor Sayyid Qoetb.

Hetgeen wat Schaych Al-Albaanie rahiemahoellaah op dat moment zag was iets goeds waardoor hij vol lof over hem sprak, dus een Ta'deel gaf.

Nu kijken wat wat Imaam Al-Albaanie rahiemahoellaah nog meer over Sayyid Qoetb heeft gezegd, vlak voor zijn overlijden.

De Moehaddith en Iemaam, al-Albaanie (rahiemehoellaah) zei (toen hij enkele opmerkingen gaf over het boek ‘al-Awaasim Mimmaa Fie Koetoeb Sayyid Qoetb Min al-Qawasim’ van Shaych Rabie’ ibn Haadie):

Alles waarmee je Sayyid Qoetb hebt weerlegd is de waarheid (haqq) en is correct (sawab). En het wordt uit deze weerlegging(schaych Rabie’), eenieder die ook maar iets van “Het Islaamitische Erfgoed” heeft gelezen voldoende duidelijk dat Sayyid Qoetb geen kennis had van de Oesoel (fundamenten) noch de Furoe’ (secundaire zaken) van Islaam. Dus moge Allaah u belonen met de beste beloning, O broeder Rabie’ voor het vervullen van de verplichting van het verduidelijken en onthullen van zijn onwetendheid en dwalingen van de Islaam.” [einde]

Dit hierboven is een djar7. Nu gaan we de stelregel toepassen.

Het grondbeginsel dat gevestigd is en waarover een overeenstemming bestaat, is dat een specefieke Djar7 (bekritesering) de voorrang krijgt boven een algemene Ta'deel (aanprijzing). Dus als zowel een Djar7 als een Ta'deel elkaar tegenspreken met betrekking tot een persoon, dan behoort de djar7 de voorrang te krijgen, omdat daarin de extra bijkomende kennis ligt over de status van deze persoon. [einde]

Hier zien we het verschil eerst sprak hij(schaych al baani) goed over Sayyid Qoetb en later was hij een persoon die het eens was met schaych rabee dat Sayyid Qoetb dwalend is en dient weerlegd te worden. En schaych al baani heeft niet erbij gezegd, o schaych rabee je hebt hem weerlegt maar op een harde manier of je hebt Sayyid Qoetb onrecht aan gedaan of deze man is al dood waarom weerleg je hem nog. Nee schaych al baani zei zulke dingen niet, maar we horen ze wel rond gaan onder de mensen. Zulke leugens hebben de Qoetbieyien(de volgelingen van Sayyid Qoetb) zelf verzonnen om hun imaam Sayyid Qoetb te verdedigen.

Schaych al baani rahiemehoellaah was het volledig eens met de weerlegging van schaych Rabie’ op Sayyid Qoetb en zei; Dus moge Allaah u belonen met de beste beloning, O broeder Rabie’.

We zien dat schaych al baani nog dua doet voor schaych rabee, wallahie als schaych al baani rahiemehoellaah nog dua doet voor schaych rabee omdat hij Sayyid Qoetb heeft weerlegd, waarom is dan de weerleging van schaych rabie (oneerlijk, onterecht, zwak)?

Nu wil ik mijn moslim broeders en zusters een laffe en zwakke soebha(mistwijfel) verduidelijken. Betreft deze woorden van een al-yaqeen; waarom Schaych Rabee' eerst wel vol lof over Sayyid Qoetb sprak en nu niet meer, hierbij halen we de woorden van Imaam Shafie'ie rahiemahoellaah erbij:

''Vandaag heb ik een mening en morgen kan ik deze mening al weer verlaten, en ik kan morgen een (andere) mening hebben en ik kan die mening weer overmorgen verlaten''

Als Imaam Shafie'ie rahiemahoellaah van mening kan veranderen over een zaak, waarom schaych rabie niet? En hoe komt het dat een geleerde van maning veranderd, dit omdat de geleerden ook mensen zijn die niet van alles op de hoogte zijn, zij doen onderzoek. En als zij zien dat iets goed is dan prijzen ze dat, maar als later kennis tot hen komt die het voor hen duidelijk maakt dat ze het mis hadden dan verlaten zij die mening, dit omdat zij altijd voor de waarheid kiezen.

Zie deze voorbeeld indien je het nog niet 100% hebt begrepen;

Ibn Wahb heeft gezegd: "Ik hoorde dat er aan Maaliek werd gevraagd over het reinigen tussen de tenen tijdens woedoe-e." Hij zei: De mensen hoeven dit niet te doen.

Ik benaderde hem niet totdat de menigte minder was geworden, en zei toen tegen hem;

"Wij kennen daar een Soennah over." Hij zei: Hoe luidt die? Ik zei, Laith ibn Sa'ed, ibn Lahie'ah en 'Amr al-Ma'aafiri van aboe 'Abdoe-Rahman al-Hoeboeli van Moestawrid ibn Shaddaad al-Qoerayshi die zei: Ik zag de boodschapper van Allaah, vrede en zegeningen zij met hem, tussen zijn tenen wrijven met zijn kleine vinger. Hij zei: Deze hadieth is zuiver; ik had er nog nooit van gehoord tot op heden.

Naderhand hoorde ik dat hij werd gevraagd over hetzelfde onderwerp, waarop hij beval om je te reinigen tussen de tenen. [einde]


Zoals we hier kunnen zien is imaam Maalik rahiemehoe allaah van mening veranderd, dit nadat hij erachter was gekomen dat het anders hoort.

We kunnen eerlijk zijn en zijn laatste mening volgen, of onze begeerten volgen en koppig blijven op zijn oude mening, en roepen, ja maar hij heeft het toch gezegd dat het niet hoefde en kijk hier is het bewijs.

Dan zeggen we tegen deze persoon, maar luister hij(imaam Maalik) is hierop terug gekomen en hier is het bewijs, dan kan hij kiezen om de bewijzen te gaan volgen of zijn begeerten, en wie deze voorbeeld heeft begrepen, die zal dan ook inzien dat moskee soennah hun begeerten volgen!Het antwoord;

Er is een gezegde die luid; in het land der blinden is een oog koning. Wat ik hiermee wil zeggen is; in Nederland spreken de meeste moslims geen Arabisch als er dan een persoon opstaat en over de islaam begint te speken in het Arabisch, dan wordt er gelijk met grote bewondering naar hem gekeken. En hij wordt dan verheven door de mensen tot een schaych, wat heel gevaarlijk is voor de mensen, want hij zal dan moeten antwoorden op vele vragen en de mensen krijgen dus antwoorden van iemand die niet de nivo heeft bereikt voor om een fatwa te geven, terwijl ergens anders in de wereld wel de juiste mensen (geleerden) aanwezig zijn om deze vragen te beantwoorden(men kan ook de boeken lezen van de geleerden en hun bandjes beluisteren).

Hierover wil ik nog wat kwijt dat er sommige misleiders zijn die van mening zijn dat betreft onze problemen in Nederland daarvoor moeten wij terugkeren naar de imams van Nederland. En niet terugkeren naar een geleerde in saudi of marokko enz.

Ten eerste; wat zegt Allaah hierover;

Allaah Ta'ala zegt: "Vraag Ahloedh-Dhikr (de bezitters van kennis) indien jullie het niet weten." (Al-Anbiyaa:7)

Ten tweede; zegt imaam ibn baaz rahiemhoellaah hierover:
Het vragen aan de Geleerden en hun waarde.

Ten derde: zegt schaych rabie hierover in een vraag en antwoord stuk;

De vraagsteller zegt: “Bepaalde mensen zeggen dat de mensen in Nederland, niet de Oelama kunnen vragen (als die Oelama bijvoorbeeld in Saoedi-Arabië of in andere landen zitten) niet kunnen vragen over problemen die zich afspelen in Nederland.”

De Shaych zegt: “Nee, als er een probleem is in Nederland, dan moeten ze de Oelama gaan vragen.”

De vraagsteller zegt: “Ook al zijn deze Oelama in Saoedi-Arabië of in andere landen?”

De Shaych zegt: “Natuurlijk! Dit is één van de complotten van Adnaan ‘Aroer en zijn groep! Eenieder die in Europa of in Amerika enzovoort een probleem heeft over ‘aqiedah of ahkaam (regelgeving), die moeten de Oelama vragen. Zij zullen hem dan inshAllaah helpen en proberen zijn problemen op te lossen.” [einde]


Zoals we kunnen zien is het een complot van de Qoetbieyien die niet willen dat de moslimjeugd terugkeren naar de ‘Ullamaa maar naar het reeds gevolgde begrip van Salam en Fawaaz welke in zaken terugkeerden naar ‘Adnaan ‘Ar’oor welke samen een Comité van Ahloe Soennaah in Europa hadden!

Dit is wat ze deden een eigen Comité ver weg van de grote geleerden, en de moslimjeugd datgene wijs maken wat zij willen betreft Sayyid Qoetb o.a.

Toen ze wisten dat de bekende grote geleerden een andere mening hebben over Sayyid Qoetb, begonnen zij met laster campagnes tegen de geleerden zodat de jeugd de grote geleerden de rug toekeren en wie blijven er dan over? Andaan arour, ahmad salaam en fawz enz.

Vandaar dat je soms hoort over een geleerde hij is hard, extreem, hij roddelt, hij is een paleisgeleerde enz. dit verspreidt men met opzet om de geloofwaardigheid van een edele geleerde kapot te maken, terwijl diezelfde geleerde keer op keer wordt geprijsd door andere geleerden.

Alhamdoelillaah zijn er genoeg mensen die verstandig zijn en die niet alles blind volgen voor hen hebben wij deze artikel samengesteld als antwoord op moskee soennahs valse listen, om de waarheid een keer duidelijk naar voren te brengen zodat eenieder met de Wil van Allaah het eindelijk begrijpt hoe het echt in elkaar zit.

Daarom zullen we alles naar voren halen wat er aanwezig is aan info en niet fatwas met opzet verbergen om een doel te bereiken b.v. Sayyid Qoetb te verdedigen, zoals moskee soennah dit deed, wat wij met de Wil van Allaah het zullen aantonen.

Hier komen we nog op terug.

Zo moet je ook weten beste broeder en zuster wat iemands positie is, is hij gewoon een imam zoals velen of een geleerde die ook volgens de islaam fatwa mag uitvaarden, want ook hierin is een grote verschil die iedere moslim dient te kennen! De oplossing hiervoor is. Kennis opdoen. Want als je de juiste kennis opdoet zul je zien met wie de waarheid is. En men zegt:

''Mannen worden aan de hand van de waarheid gekend, en de waarheid wordt niet gekend aan de hand van de mannen''

Nu zal ik ingaan op een aantal mistwijfels die door de leden van moskee as soennah worden verspreid rondom de kwestie Sayyid Qoetb. We zullen ook adnaan aroor bijtrekken in deze zaak, omdat al-yaqeen hem gebruikt als een bron om ernaar terug te keren. We zullen ook zien dat zij niet naar de oelema zijn teruggekeerd betreft Sayyid Qoetb maar naar Adnaan aroor. Ze hebben stukken van zijn boek gepakt en samengesteld tot een artikel en op hun site geplaats. Het moest een antwoord voorstellen betreft deze kwestie.

Terwijl de oelema Sayyid Qoetb en adnaan aroor samen hebben weerlegt op vele fouten waar zij vandaag de dag nog steeds niet van terug zijn gekeerd. Het is net alsof persoon A dwalend is, en dan proberen ze persoon A te verdedigen met persoon B, die helaas ook is weerlegt. En dit zullen we insha Allaah allemaal met duidelijke bewijzen van de oelema aan de buitenwereld laten zien, zodat eenieder met zijn eigen ogen zal zijn hoe ze bij al-yaqeen bepaalde onderwerpen verdraaien en verbergen voor de buitenwereld.

We zullen beginnen met het beantwoorden van de bekende mistwijfels waarmee zij komen betreft deze zaak.

Al-Yaqeen zegt:
Zij hebben zelfs zwarte lijsten opgesteld waarin zij honderden geleerden en doecaat bij naam en toenaam noemen met daarachter de termen ‘hizbi’, moebtadic, Qoetbi enz.
Het woord Qoetbi wordt hier als iets vreemds neergezet, terwijl de Selefiyyien weten dat deze benaming gegeven worden om de ideologieën te beschrijven waar sommige dwalende personen naar uitnodigen en die hun oorsprong vonden bij Sayyid Qoetb.

Nogmaals onze doel met deze antwoord is niet om zelf te oordelen over hun artikel, maar we willen de buitenwereld laten zien wat de geleerden hebben gezegd betreft deze onderwerp, wat moskee soennah voor ons met opzet verborgen heeft gehouden. En wat wij gewoon willen, is zoveel mogelijk de geleerden zelf aan het woord laten komen zodat eenieder het zelf een keer van hen(de geleerden) hoort. Niet alleen een aantal uitspraken, maar alle uitspraken die zij hebben gedaan over Sayyid Qoetb.

Shaych Saalih bin Mohammed al-Lehaydaan heeft gezegd:

En wat betreft de Qutbiyoen, dat zijn degenen die zijn op de methodologie van Sayyid Qoetb. En zijn boek Fie Zilaalil al-Qor’aan’(In de schaduw van de Koran) en in zijn boek al-Adaalah en in vele andere boeken van hem..staan duidelijke dwalingen.

Maar Dat was een gemeenschap die waarlijk heen is gegaan. Voor haar is hetgeen wat zij heeft verworven en voor jullie is wat jullie hebben verworven en jullie zullen niet worden ondervraagd over wat zij plachte te bedrijven. (Soerah al baqarah vers 143)

Dus deze weg en methodologie van Sayyid Qoetb, en omwille van de dwalingen die erin zitten. Is het voor de moslim en de studenten van kennis verplicht om er afstand van te nemen.

Het is al voldoende (om het gevaar van Qoetbs dwalingen te tonen) dat hij op een zeer ongepast en oneerbare manier heeft gesproken over Uthmaan ibn affaan (ra),

En Uthmaan (ra), de profeet (saws) zegt over hem:

Alles wat Uthmaan na vandaag doet, zal hem niet schaden. (sahih Tirmdhi)

Maar deze persoon (Sayyid Qoetb) is naar Zijn Schepper teruggekeerd en zijn periode in deze wereld is beëindigd.

Bron:
http://www.youtube.com/watch?v=5Dfz5fAwarM]Dus Sayyid Qoetb is er niet meer, maar zijn dwalende ideeën leven vandaag de dag noch voort in zijn boeken, waarover de geleerden hebben gezegd dat je zijn boeken moet vermijden, zij zeiden niet van o je mag wel de goede citaten gebruiken! Nee vermijd die boeken, en maak gebruik van de boeken van de juiste geleerden.

Shaych Rabi’ Hafidahoellaah is specialist in de boeken van Sayyid Qoetb en heeft deze bestudeerd en de schrijfwerk van schaych rabee wordt geprezen door vele geleerden. Dit zijn de boeken:


http://www.rabee.net/book_index.aspx?pid=1&id=20


http://www.rabee.net/book_index.aspx?pid=1&id=16


http://www.rabee.net/book_index.aspx?pid=1&id=13


http://www.rabee.net/book_index.aspx?pid=1&id=7


http://www.rabee.net/book_index.aspx?pid=1&id=1


De oprechte lezer zal bemerken dat Sayyid Qoetb vele Fundamenten van Ahloel Soennah tegengaat. Dus het lezen van zijn boeken is gevaarlijk. Waar waarschuwt Fawaaz daartegen (net als ‘Ar’oor dit niet doet)? Daarnaast zal de lezer opmerken dat Shaych Rabi’ Hafidahoellaah niet lastert maar de woorden van Qoetb overlevert met paginanummers…..waarop schaych rabee kritiek uit d.m.v. de woorden van Qoetb te vergelijken met de koran en de soennah.

En schaych rabee is niet de eerste maar ook niet de laatste Schaych die kritiek heeft geschreven op de boeken van Qoetb zo zijn er vele geleerden die kritiek hebben op de boeken van Qoetb, maar het is een feit dat schaych rabee het meest weet over de dwalingen van Qoetb omdat hij die boeken goed heeft bestudeerd en veel tijd aan heeft gegeven om die boeken zo eerlijk en duidelijk mogelijk te weerleggen met kennis!

Zelfs Saalih Ibn 'Othaymien rahiemehoellaah adviseert de moslims om terug te keren naar de weerleggingen van schaych rabee op Qoetb.

Saalih Ibn 'Othaymien rahiemehoellaah heeft gezegd:

Mijn studie van de boeken van Sayyid Qoetb is weinig, en ik weet niet veel van de situatie van deze man. Maar de geleerden hebben (kritiek)geschreven over wat samenhangt met zijn Tafsier Fie Zilaalil al-Qor’aan’. Zij hebben er kritieke opmerkingen over geschreven zoals wat Shaych Abdoellaah Adoewaish rahiemehoellaah heeft geschrevenen. En onze broeder Shaych Rabie’ bin Haadie al-Madchalie schreef sommige punten van kritiek op hem, over Sayyid Qoetb. Met betekening tot zijn Tafsier en andere zaken. Dus als iemand hiernaar wil terugkeren, laat het hem dit dan doen.

Genomen uit een les genaamd “Liqaa ma’ash-Shaikhayn: Moehammed ibn ‘Uthaymien & Rabie al-Madkhalie” in Jeddah, op 20/11/1413H

Bron:
‪Shaych 'Uthaymin over Sayyid Qutb‬‏ - YouTube

Dit wat schaych Saalih Ibn 'Othaymien rahiemehoellaah heeft gezegd, is zelf opgenomen, maar nooit getoond door moskee soennah, en wat Shaych Saalih bin Mohammed al-Lehaydaan heeft gezegd is ook opgenomen, maar helaas nooit vertoont door moskee soennah!

Schaych Saalih Ibn 'Othaymien rahiemehoellaah geeft ten eerste eerlijk toe dat hij weinig weet over Sayyid Qoetb dus wat hoort een moslim te doen, terugkeren naar die geleerde die veel weet over deze onderwerp(Sayyid Qoetb) of terugkeren naar een schaych die minder weet betreft deze onderwerp?

Dus waarom keert moskee as soennah niet terug naar Schaych rabee? En wel zogenaamd naar Saalih Ibn 'Othaymien rahiemehoellaah, maar als dat zou was dan zouden jullie de advies van Saalih Ibn 'Othaymien rahiemehoellaah ook volgen betreft deze zaak. Want hij zegt duidelijk hier;

En onze broeder Shaych Rabie’ bin Haadie al-Madchalie schreef sommige punten van kritiek op hem, over Sayyid Qoetb. Met betekening tot zijn Tafsier en andere zaken. Dus als iemand hiernaar wil terugkeren, laat het hem dit dan doen.

Maar wat hebben deze mensen van moskee as soennah gedaan? Ze hebben deze specifieke fatwa nooit aan de mensen getoond en gezocht naar een algemeene fatwa van Saalih Ibn 'Othaymien rahiemehoellaah en hebben die gepubliceerd waarin hij algemeen spreekt. En waarom gebruiken ze niet deze advies van Saalih Ibn 'Othaymien rahiemehoellaah op hun site?

Waarom zoeken ze niet naar de reden van Saalih Ibn 'Othaymien rahiemehoellaah waarom hij hier wel aangeeft om terug te keren naar broeder Shaych Rabie’ bin Haadie al-Madchalie? Terwijl Schaych Saalih Ibn 'Othaymien rahiemehoellaah dit niet zegt in de fatwa die zij publiceren. En bij schaych rabee vragen ze er wel naar.

Al-Yaqeen zegt:

Pas op dat je zegt dat sheich Rabic terug is gekomen op zijn eerdere uitspraken, want wij onderzoeken niet of hij nu wel of niet is teruggekomen op zijn uitspraken. Waar wij echter naar op zoek zijn is de reden waarom sheich Rabic toentertijd de woorden van Sayyid aanhaalde en zei dat hij uitnodigde naar de correcte cAqiedah.”


Als het om schaych rabee gaat dan zoeken ze naar de reden waarom hij toentertijd dit zei en nu dit zegt, gaat het om een andere geleerde dan komen ze niet met deze voorwaarde aan.

We halen weer de woorden van Schaych Saalih Ibn 'Othaymien rahiemehoellaah erbij;

En wat betreft de Tafsier van Sayyid Qoetb – rahiemahoellaah – dan bevat deze grote calamiteiten, maar wij hopen van Allaah dat hij hem vergeeft. Het bevat grote calamiteiten…

Van de cassette: Aqwaal oel-‘Ulamaa Fie Ibtaal Qawaa’ied wa Maqaalaat ‘Adnaan Ar’oer, en nagekeken door Shaykh Ibn ‘Uthaymien zelf op 24/4/1421H

Bron:
‪Shaykh al-'Uthaymeen - degene die de jongeren adviseert om de boeken van Qoetb te lezen‬‏ - YouTube

Als we de eerste fatwa pakken van Schaych Saalih Ibn 'Othaymien rahiemehoellaah over Sayyid Qoetb dan zien we dat de datum ervan is op 20/11/1413H waarin hij toegeeft weinig te weten over de tafsier van Sayyid Qoetb;

Bron:
‪Shaych 'Uthaymin over Sayyid Qutb‬‏ - YouTube

En bij de tweede fatwa 8 jaar later op 24/4/1421H waar de Shaykh aanhaalt dat er aantal grote fouten aan van Sayyid Qoetb te vinden zijn in een aantal bekende boeken van hem.

Bron:
‪Shaykh al-'Uthaymeen - degene die de jongeren adviseert om de boeken van Qoetb te lezen‬‏ - YouTube

En waarom zegt Al-Yaqeen:
Waar wij echter naar op zoek zijn is de reden waarom sheich Rabic toentertijd…

Ziet men nu eindelijk hoe oneerlijk ze bezig zijn bij moskee soennah? Maar we gaan verder insha Allaah.

Saalih Ibn 'Othaymien zei; dat er weerleggingen zijn geschreven van geleerden op Sayyid Qoetb, waarom verbergt moskee soennah dit, waarom keren ze hiervoor niet terug naar die geleerden?

De schaych rahiemehoellaah zei; ‘dat er weerleggingen zijn geschreven van geleerden op Sayyid Qoetb’ wat inhoudt dat er meerdere geleerden zijn dan alleen schaych rabee die Sayyid Qoetb hebben weerlegt. Maar tot de dag van vandaag hebben we nog geen één weerlegging gezien op al-yaqeen!

Fawaz noemt nergens de prijzingen van Shaych al Fawzaan en Ibn 'Othaymien voor de weerleggingen op Qoetb. Wat laat zien dat hij zaken niet verduidelijkt voor zijn studenten. Het enige wat sommige van hen zeggen is ja hij had vroeger een verkeerde Aqiedah maar is op latere leeftijd hiervan teruggekeerd en heeft tauwbah gedaan, wij zeggen dan, toon ons hiervoor het bewijs? Dit zeggen ze alleen maar om water bij de wijn te doen.

Nogmaals waarom worden deze woorden van Saalih Ibn 'Othaymien niet vermeld op al yaqeen…waarom wel een andere fatwa van saalih ibn Othaymien plaatsen op jullie site en deze fatwa verbergen, als het gaat om een algemeene fatwa dan zijn ze wel bereid om die te plaatsen maar als het om een specifieke fatwa gaat, dan houden ze die verborgen voor de buitenwereld. Ze laten dus de buitenwereld alleen datgene zien wat in hun hizbi straatje past.

Vervolgens zei Saalih Ibn 'Othaymien:

En onze broeder Shaych Rabie’ bin Haadie al-Madchalie, schreef sommige punten van kritiek op hem, over Sayyid Qoetb. [einde]

Hij rahiemehoellaah noemt Shaych Rabie’ onze broeder, hij heeft hem ook elders geprijsd. Zie hier voor meer;


‪Shaych 'Uthaymin over Shaykh Rabee' fitnah-zaaier noemen‬‏ - YouTube
Shaych 'Uthaymin over Shaykh Rabee' fitnah-zaaier noemen

‪Bezoek Shaykh Oethaymien door Shaikh Rabee Ibn Haadee‬‏ - YouTube
Bezoek Shaykh Oethaymien door Shaikh Rabee Ibn Haadee

we gaan verder met hun grote mistwijfel van al yaqeen en dat is wat al yaqeen ons laat zien…dat Shaych Rabie’ vroeger Sayyid Qoetb heeft geprijsd, en de weerleggingen van Shaych Rabie verbergen ze, waarom tonen jullie die niet? Dan hoor je hen zeggen we zoeken naar de reden waarom hij zijn woorden heeft teruggenomen.

Dan zeg ik, betreft dat Schaych Rabee' eerst vol lof over Sayyid Qoetb sprak en hem daarna weerlegde hierbij halen we de woorden van Imaam Shafie'ie rahiemehoellaah erbij:

''Vandaag heb ik een mening en morgen kan ik deze mening al weer verlaten, en ik kan morgen een (andere) mening hebben en ik kan die mening weer overmorgen verlaten''

Zo is ook vaak genoeg voorgekomen dat een geleerde een persoon eerst weerlegde en diezelfde persoon later prijst, kunnen we dan ook zeggen van nee we zoeken eerst naar de reden waarom hij zijn woorden heeft teruggenomen?

Qoetb werd/word beschermd door al-yaqeen met het plaatsen van audios, waarbij zij de bewijzen en latere visie van Shaych Bin Baaz en Shaych al Albanie zelf tegengingen!

Beste broeders en zusters kan een persoon niet zijn woorden terugnemen, en waarom zoeken bij moskee soennah niet naar de reden van schaych al baani rahiemehoellaah of ibn baaz rahiemehoellaah betreft Sayyid Qoetb, want zij spraken eerst ook goed over Qoetb en later weerlegden zij hem, en waren het eens met de weerlegging van schaych rabee, dus waarom zoeken jullie wel naar de reden van schaych rabee en niet naar de reden van schaych Al baani? En hoe vaak is het voorgekomen dat een geleerde eerst iets zegt en op een latere leeftijd zegt hij iets andere(veranderd van mening)…de reden voor het veranderen van een mening over een persoon of een kwestie, dat kunnen er veel zijn zoals, dat een geleerde op latere leeftijd zaken(bewijzen) is tegen gekomen die hij toen nog niet zag en dus verborgen voor hem waren, daarom nemen geleerden hun woorden terug. Dus o al-yaqeen waarom doelloos wachten op lucht want dit heeft toch geen nut.

Waar het hier om draait is de inhoud van de weerleggingen van schaych rabee waar zij (moskee soennah) niet inhoudelijk op in willen gaan en accepteren, ten eerste omdat er geen fouten aanwezig zijn in de weerleggingen van schaych rabee op Sayyid Qoetb dit omdat schaych rabee Qoetb met kennis heeft weerlegd, en vele geleerden verwijzen naar de weerleggingen van schaych rabee, maar moskee soennah wilt er niets van aannemen en wachten zogenaamd af totdat schaych rabee zijn reden bekend maakt. Er is geen geleerde die gezocht heeft naar de reden van schaych rabee, integendeel hebben ze de weerleggingen van hem geaccepteerd!!!

En schaych Rabee weerlegt niet uit begeerten, integendeel is hij krachtig in het weerleggen en rechtvaardig, zie wat Shaykh Aboe Maalik al-Juhanee hierover zegt:

‪Weerlegt Shaykh Rabee´ op basis van begeerten? - Shaykh al-Juhanee over uitspraken van Fawaz‬‏ - YouTube

En wat Shaykh Suhaymee zegt; "Shaykh Rabee´ weerlegt de Hizbiyyeen met gezegende & geslaagde weerleggingen!" -
‪"Shaykh Rabee´ weerlegt de Hizbiyyeen met gezegende & geslaagde weerleggingen!" - Shaykh Suhaymee‬‏ - YouTube

En Shaykh al-Luhaydaan: "Shaykh Rabee´ is krachtig in het weerleggen van vele personen."

‪Shaykh al-Luhaydaan: "Shaykh Rabee´ is krachtig in het weerleggen van vele personen."‬‏ - YouTube

En Shaikh Mohammed al-Banna over Shaikh Rabee Ibn Haadee

‪Shaikh Mohammed al-Banna over Shaikh Rabee Ibn Haadee‬‏ - YouTube

En Shaykh Al Albani prijst Shaykh Rabee'

‪Shaykh Al Albani prijst Shaykh Rabee'‬‏ - YouTube

Shaych Albaanie rahiemehoellaah vermelde ook dat degene die de weg van Shaych Rabie` bekritiseren, of een koppig persoon is die bijgeleerd moet worden, of iemand is die zijn begeertes volgt. Ook heeft de Shaych verduidelijkt dat hij de Iemaam van ad-Djarh wa at-T’adiel is van deze tijd. [einde]

Toch durven ze bij moskee soennah, Shaych Rabie’ te beschuldigen voor fietnah zaaien, maar toen hij Sayyid Qoetb prijsde toen erkende jullie hem wel, nu hij hem weerlegt heeft met kennis kennen jullie hem niet meer, zo zijn deze hizbies, zij kennen de geleerden alleen wanneer het hen uitkomt, zij nemen fatwa van geleerden wanneer het hen uitkomt.

Dit gebeurt vaak door hizbies zoals Shaych Saalih Fawzaan al-Fawzaan (Hafidahoellaah) zei ‘’maar ze (ahloel hawaa) nemen alleen wat overeenkomt met hun eigen begrip en wat hen voordeel geeft, en zij laten de rest van de woorden.’’ [einde]

Precies hoe men bij moskee soennah te werk gaat met fatwa van geleerden.

En zoals de Selef zeiden waaronder Ibn Battah rahiemehoellaah; Een van de tekenen van ahloel bidah is, dat zij nemen van de moetashaabih (voor meerdere uitleg vatbaar) en laten van de moehkam (duidelijk).

Shaykh Saalih aal Shaykh heeft gezegd: De koran bevat Moehkam en Moetashaabih zo ook bevat de Soennah Moehkam en Moetashaabih . Ook de woorden van de ‘Ulamaa bevatten Moehkam en Moetashaabih. De woorden van Shaychoel Islaam Ibn Taymiyyah bevatten Moehkam en Moetashaabih. De woorden van de Imaams van de da’wah, bevatten Moehkam en Moetashaabih.[einde]

Dus men is verplicht om voorrang te geven aan Moehkam en niet aan Moetashaabih, want dit is de weg van ahloel bidah, die kiezen voor Moetashaabih en verlaten Moehkam, waarom, zodat zij ermee fitnah kunnen zaaien onder de mensen.

We nemen weer de woorden van Shaych Saalih Ibn 'Othaymien die zei: Shaych Rabie’ bin Haadie al-Madchalie schreef sommige punten van kritiek op hem, over Sayyid Qoetb. Met betekening tot zijn Tafsier en andere zaken. [einde]

Hier zie je dat Schaych Ibn Othaymien zelf zegt dat Schaych rabee kritiek schreef met betrekking tot zijn(Qoetbs) Tafsier. Dit is overigens ook een weerlegging op degene die Shaych Rabie beschuldigen dat hij persoonlijk spreekt over Sayyid Qoetb voorbeeld dat schaych rabee sprak over Sayyid Qoetbs privé leven, nee Shaych Rabie spreekt over de fouten van Sayyid Qoetb die in zijn boeken staan, dus het is geen persoonlijke geschil, wat deze mensen van moskee soennah wel ervan wensen te maken. Zodat ze zogenaamd kunnen zeggen hij roddelt over hem.

Shaych al Fawzaan Hafidahoellaah werd gevraagd:

“Er is een boek verschenen in deze tijd met als onderwerp” أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب
و فكره ” ( van Shaych Rabi’ Hafidahoellaah ) en de schrijver is tot de uitspraak gekomen dat Sayyid Qoetb in grote fouten verviel in ‘Aqeedah en wij vragen u o edele Shaych om ons in te lichten over uw visie over dat boek ?

De Schaych antwoordde:

“Dit is een goede daad en degene die dit doet is een verrichter van het goede. Want hij komt niet met iets vanuit zichzelf(verzint niet zelf dingen) en zegt niets over Sayyid Qoetb(dan de waarheid). En hij noemt de fout waar Sayyid Qoetb in vervallen is in zijn boeken en verduidelijkt dit door de pagina te noemen en de tekstuele uitspraak. Zolang hij dit doet is er geen aanmerking op hem. Zolang als hij noemt en overlevert en…..van de boeken van de man, dan heeft hij gedaan wat op hem is, en iedereen maakt fouten, Sayyid Qoetb maakt fouten, en anderen dan hem maken fouten en alle Lof is voor Allaah, de waarheid is…..de gelovige.

Zolang als de schrijver niet komt met iets vanuit zichzelf en niets zegt over de persoon en niet over hem liegt maar hij de woorden tekstueel weergeeft uit zijn boeken en de pagina noemt en het boek dan is hij vrij van…

En het is noodzakelijk om dit te verduidelijken want deze boeken zijn in de handen van de jongeren en zij zien de auteur (Sayyid) als van de hoofden van de Denkers.”


Bron:
http://www.fatwa1.com/anti-erhab/Salafi ... -rabe.html

Dus ook Shaych al Fawzaan verwijst en prijst de boek van schaych rabee terwijl de Harakiyyeen niet de fouten van Qoeteb willen verduidelijken, nog erger ze verdedigden hem(Qoetb) met hun valse stelregels. En schaych al Fawzaan zegt ook over de weerlegging van schaych rabee dat die eerlijk is en dat schaych rabee hem niet persoonlijk heeft weerlegd maar de fouten van Sayyid Qoetb aanhaalt met pagina nr. erbij van de boeken van Sayyid Qoetb…sterkere bewijzen tegen iemand kan je niet hebben dan deze manier die schaych rabee gebruikte, waar niemand eromheen kan lopen. Want ze staan er daadwerkelijk in(die fouten), nu schaych rabee kritiek op Qoetb heeft geschreven wordt hij zwart gemaakt en gehaat door fawaz en zijn soort.

En de mensen van moskee soennah willen niet de moeite nemen om maar 1 ding te gaan onderzoeken, dit omdat ze dondersgoed weten dat de waarheid met schaych rabee is alleen willen ze dit niet toegeven en zij willen niet op onderzoek gaan of dat anderen op onderzoek gaan en zij zijn stil gebleven bij….zogenaamd zoeken naar de reden waarom schaych rabee zijn woorden heeft terug genomen….wie trapt er nog steeds in deze onzin van hen?

Omdat schaych Al-baani ook vaak wordt misbruikt door hen willen wij nogmaals zijn woorden bijhalen. De Moehaddith en Iemaam, al-Albaanie (rahiemehoellaah) zei (toen hij enkele opmerkingen gaf over het boek ‘al-Awaasim Mimmaa Fie Koetoeb Sayyid Qoetb Min al-Qawasim’ van Shaych Rabie’ ibn Haadie):

“Alles waarmee je Sayyid Qoetb hebt weerlegd is de waarheid (haqq) en is correct (sawab). En het wordt uit deze weerlegging, eenieder die ook maar iets van “Het Islaamitische Erfgoed” heeft gelezen voldoende duidelijk dat Sayyid Qoetb geen kennis had van de Oesoel (fundamenten) noch de Furoe’ (secundaire zaken) van Islaam. Dus moge Allaah u belonen met de beste beloning, O broeder Rabie’ voor het vervullen van de verplichting van het verduidelijken en onthullen van zijn onwetendheid en dwalingen van de Islaam.”

Bron:
Qoetbisme: Shaych Mohammed Naasiroed-Dien al-Albaanie over Sayyid Qoetb.Schaych Saalih Ibn 'Othaymien zei: Dus als iemand hiernaar wil terugkeren, laat het hem dit dan doen. [einde]

Volgens Saalih Ibn 'Othaymien mag iedereen terugkeren naar de weerleggingen van Shaych Rabie op Sayyid Qoetb. Saalih Ibn 'Othaymien heeft niet gezegd kijk uit voor de weerleggingen van Shaych Rabie, hij is te hard hij is een fietnah zaaier, nee integendeel hij prijst Shaych Rabie en staat achter hem en zijn boekwerken zoals andere geleerden ook achter schaych rabee staan en zijn woorden accepteren.

Want de waarheid wordt nou eenmaal geaccepteerd. Of het van Schaych rabee komt of van een andere geleerde, het belangrijkste is de inhoud, komt ie overeen met de koran en de soennah dan accepteren we hem zo niet dan verwerpen we hem.

http://www.youtube.com/watch?v=E7Un_...eature=related
Shaych 'Uthaymin over Shaykh Rabee' fitnah-zaaier noemen

En Saalih Ibn 'Othaymien heeft ook niet gezegd van keer betreft Sayyid Qoetb terug naar adnaan aroer, waarom doet moskee soennah dat toch wel? Terwijl adnaan arour geen geleerde is. En Shaykh al-Othaymeen, Shaykh Abdul-Muhsin al-Abbaad en Shaykh al-Fawzaan waarschuwen ook tegen Adnaan Aroer en zijn manhaj.(en zo velen van de geleerden) Maar het gaat nu om Sayyid Qutb. Alleen wordt adnaan aroor er zelf door al-yaqeen naar voren gehaald, doordat al yaqeen naar hem is teruggekeerd i.p.v. naar de geleerden betreft Sayyid Qoetb, en men moet ook weten dat deze artikel ‘’De hetze rondom Sayyid Qutb’’ niet als een bewijs kan gezien worden maar als een artikel waar men de fout in is gegaan door niet terug te keren naar de geleerden.

En als je alle geleerden op 1 rij zet en hun woorden bekijkt en wat moskee soennah zegt(laat zien), dan zie je dat moskee soennah geen 1 geleerde volgt betreft deze onderwerp, behalve dan de oude woorden van schaych al baani rahiemehoellaah waar hij al op terug zijn gekomen, zoals je net hebt kunnen zien.

Dit wat moskee soennah doet is duidelijk selectief te werk gaan, zoeken naar datgene wat jou uitkomt en alles verwerpen wat jou niet uitkomt.

En niemand wordt door de geleerden zomaar tot Qoetbie bestempeld, adnaan aroer is met kennis weerlegd door Shaykh Fawzaan en Shaykh AbdulMuhsin al-Abbaad en Shaykh Abdullaah al-Ghudayyaan en Shaykh Zaid al-Madhkalee. enz. bewijs:

Rad ala Adnaan Arour

Moskee soennah heeft 0,0 bewijs dat adnaan arour van manhdj selefie is, daarom zie je dat zij alleen maar taqlied(blindelings volgen) doen en ook bij ahmad Salaam en Fawaaz…Terwijl wij tegen ahmad Salaam en ‘Aroor een djarh moefasser hebben van betrouwbare geleerden. En deze geleerden brengen bewijzen. Zij de aanhangers van as soennah moskee zijn dus de moeqaliedien (blind volgers).

Lees dan ook eens deze artikel;
http://tamyee.blogspot.com/2010/07/h...bee-en-de.html

Shaych Rabi’ heeft de fouten van Qoetb verduidelijkt, nadat schaych Albaani Qoetb eerst prees in sommige zaken (maar niet in alle zaken). En daarnaast vergeleek ‘Adnaan de takfier van Qoetb met die van Imaam Ahmed……zie video http://www.youtube.com/watch?v=62zICtVKhjY
Shaykh Fawzaan over Adnan Arour.

‘Adnaan ‘Aroor adviseerde wel degelijk de jongeren om de boeken van Qoetb te lezen zonder de fouten te verduidelijken en dit waren Limathaa A3doemoenie, Ma3aliem fie Taariq en fee Dhilaal……En dit was niet 35 jaar geleden…Nergens waarschuwde ‘Arour voor de fouten hierbij…

De hetze rondom Sayyid Qoetb
http://web.archive.org/web/200711130...aag.php?id=114

Helaas hebben ze deze artikel verwijderd, na deze verduidelijking, ookal hebben ze hem verwijder hij heeft er jaren gestaan, nu opeens selefies inhoudelijk een weerlegging zijn gaan schrijven over deze artikel, hebben ze snel deze artikel verwijderd, maar via google kan men hem terug vinden op andere fora’s waar aanhangers van moskee soennah het hebben verspreid, in discussies betreft Sayyid Qoetb.

Al-Yaqeen zegt:
Daarentegen beging hij grote fouten en zijn er een aantal discrepanties op hem aan te merken. De onderliggende reden hiervoor is dat Sayyid Qoetb ruwweg drie stadia in zijn leven heeft doorlopen.
Waarom waarschuwt adnaan aroer hier niet tegen de fouten van Sayyid Qoetb in zijn tafsier werk fie Zilaal al-Qor’aan’? En waarom laat hij ons niet zien wat fout is en wat goed is bij Sayyid Qoetb? Want vele geleerden hebben fouten opgemerkt in zijn tafsier werk Fi zilal al-Qur'an (In de schaduw van de Koran). En adnaan aroer is daar stil over!

De uitspraak van o.a. Shaych ‘Oebayd al-Djaabirie (moge Allaah hem beschermen) nadat hij gevraagd werd over stichting al-Tawheed (hier is een cassetteband van aanwezig): ‘Diegenen die ‘Adnaan ‘Ar’oer en Ahmed Salaam als gezelschap nemen daar moet je geen goeds van verwachten, want Ahmed Salaam is een Qotbie en ‘Adnaan ‘Ar’oer is een Qotbie!’ (Dat houdt in dat zij Sayyid Qoetoeb met ziel en geest volgen en verdedigen) (einde uitspraak Shaych ‘Oebayd)

Shaych Saalih bin Mohammed al-Lehaydaan heeft gezegd:
En wat betreft de Qutbiyoen, dat zijn degenen die zijn op de methodologie van Sayyid Qoetb. [einde]

Het probleem hier is dat adnaan aroor een qoutbie is, en daarom spreekt hij zo goed over Sayyid Qoetb, dus moskee soennah heeft wel gekozen voor een qoutbie maar niet voor de grote geleerden betreft terugkeren om advies….hier kan men zien hoe gevaarlijk deze mensen bezig zijn. Hieruit kan niets anders uitgehaald worden dan dat zij de oelema niet volgen.

Al-Yaqeen zegt:
Het derde stadium:
Het stadium waarin hij afstand nam van Ikhwaan ul-Moeslimien. In deze periode kwam het vaak voor dat zijn uitlatingen correct waren. Deze periode van Sayyid Qoetb werd gekenmerkt door de volgende zaken:

Waar kunnen we dit terug vinden in welke boek van hem heeft hij het hierover, dit zijn slechts de woorden van adnaan aroer zelf. En adnaan aroor kan ons helaas niet aantonen dat Sayyid Qoetb is veranderd, en waarom toont hij dit ons niet, op z’n minst geeft ie ons een bron waar wij het kunnen nachecken of het waar is.

Indien het zo was dat Qoetb is terug gekeerd, dan zou Sayyid Qoetb zelf hebben gesproken over zijn vorige fouten en bekend hebben gemaakt dat hij fout zat, zoals Aboe al-Hasan al-Ash’arie rahiemehoellaah dat heeft gedaan en tauwbah heeft gedaan voor zijn fouten in zijn eerste stadia en hij had boeken geschreven over zijn dwalingen van vroeger en hij heeft duidelijk afstand genomen van zijn fouten, daarom hebben de oelema van ahloel soennah het geaccepteerd….maar we hebben nooit een tauwbah gezien van Sayyid Qoetb zelfs amper een artikel gezien dat hij waarschuwde tegen zijn eigen grote fouten. De leus dat Sayyid Qoetb is terug gekomen op zijn fouten, dit zijn gewoon leugens die verzonnen zijn door zijn volgelingen om hem te verdedigen.

En nu ziet men duidelijk dat adnaan aroor hier iets heel anders zegt dan wat schaych al baani zei over Sayyid Qoetb.

Al-Yaqeen zegt:
Vertel ons de waarheid als jullie van de waarachtigen zijn? Pas op dat je zegt dat sheich Rabic terug is gekomen op zijn eerdere uitspraken, want wij onderzoeken niet of hij nu wel of niet is teruggekomen op zijn uitspraken.
De waarheid is hier dat schaych rabee is teruggekeerd, nogmaals waarom heeft schaych rabee niet het recht om terug te keren……jullie aroor beweerde dat Sayyid Qoetb op latere leeftijd is veranderd, en afstand heeft genomen van zijn vorige weg, dan geloven jullie dit wel gelijk, en stellen jullie niet de vraag waarom Sayyid Qoetb is teruggekeerd, en zoeken jullie niet naar de reden van Sayyid Qoetb? En als het om schaych rabee gaat komen jullie met zulke domme uitspraken, waar is jullie rechtvaardigheid?

Al-Yaqeen zegt:
Waar wij echter naar op zoek zijn is de reden waarom sheich Rabic toentertijd de woorden van Sayyid aanhaalde en zei dat hij uitnodigde naar de correcte cAqiedah.”
Imaam Shafie'ie rahiemehoellaah zei:

''Vandaag heb ik een mening en morgen kan ik deze mening al weer verlaten, en ik kan morgen een (andere) mening hebben en ik kan die mening weer overmorgen verlaten''

Het is nogmaals voor alle duidelijkheid vaak genoeg voorgekomen dat een geleerde een persoon weerlegde en diezelfde persoon later weer prijst, kunnen we dan ook zeggen van; we zoeken eerst naar de reden waarom hij zijn woorden heeft teruggenomen?

Deze woorden zijn vals en nutteloos, hiermee hoopt al-yaqeen eromheen te draaien, zodat zij niet inhoudelijk hoeven in te gaan op de weerleggingen van schaych rabee hafiedehoellaah.

Lees zijn boeken eens zou ik zeggen, tevens was dit een advies van Shaych ibn Oethaymien of bel hem hierover op, of bezoek hem eens, want al-yaqeen gaat wel elke jaar naar Saoedi Arabië, maar neemt nooit de moeite om naar schaych rabee te gaan voor opheldering….het probleem hier is zoals al-yaqeen net zelf aangaf; want wij onderzoeken niet of hij nu wel of niet is teruggekomen op zijn uitspraken.

Wat is het nou willen jullie nou wel of niet op onderzoek? En hoe wil je die reden vinden, waarom schaych rabee teruggekeerd is op zijn uitspraken, door onderzoek toch? En wat Adnaan aroer hiermee wilt bereiekn is, dat zijn volgelingen niet de weerleggingen van schaych rabee gaan lezen. Hij is geen man ook eerlijk te zijn en zeggen van; lees niet de weerleggingen van schaych rabie of de weerleggingen van schaych rabie zijn vals. Dit kan hij niet zeggen omdat de geleerden hebben getuigt dat de weerleggingen van schaych rabie op Qoutb waarheid is. Dus koos hij ervoor om zijn volgelingen wijs te maken om die weerleggingen niet te lezen, zodat ze men niet wakker zal worden en doorkrijgen dat Adnaan aroer fout zat.

Als schaych rabee het probleem is, en jullie niet zijn weerleggingen willen accepteren, pak dan die van andere geleerden aan zoals:
http://qoetbiya.blogspot.com/2010/07...ie-zei-in.html

http://qoetbiya.blogspot.com/2010/07...en-van-de.html

http://qoetbiya.blogspot.com/2010/07...baad-over.html

http://qoetbiya.blogspot.com/2010/07...er-sayyid.html

En vele andere geleerden die gesprokken hebben over Sayyid Qoetb.

Al-Yaqeen zegt:
Het probleem is dat er een aantal mensen is die menen dat er niemand is die de Islam en as-Salafiyyah beter begrijpt dan hun sheich. Hierdoor volgen zij hun sheich blindelings.

Deze uitspraak is een leugen jegens de selefies, want wij houden niet vast aan 1 Shaych maar aan elke geleerde van de waarheid en verlaten elke geleerde van de valsheid. Als er iemand is die zich vasthoudt aan 1 schaych dan zijn jullie het wel, wij zijn met meerdere geleerden gekomen, we zien jullie juist alleen maar met adnaan aroor aankomen. jullie volgen hem(aroor) blind terwijl de geleerden nog leven, wie doet nou taqleed op onwetenden? En wij volgen juist de meerderheid van de geleerden.

Indien jullie niet vasthouden aan 1 schaych plaats dan ook de woorden van andere geleerden op al yaqeen, betreft Sayyid Qoetb?

Al-Yaqeen zegt:
En als zijn woorden in strijd zijn met die van vele Islamitische geleerden dan nog geven zij de voorkeur aan de woorden van hun sheich zonder te kijken naar de bewijzen omdat hij zogenaamd de ‘vlaggendrager’ is van Djihaad, het opdragen tot het goede en het verbieden van het verwerpelijke of van Djarh wa Tacdiel.

Nogmaals betreft Sayyid Qoetb keren we niet alleen terug naar schaych rabee dit is een leugen van moskee soennah, want kijk maar zelf, dan zul je zien dat we ook andere geleerden bijhalen;

http://qoetbiya.blogspot.com/2010/07...yid-qoetb.html

En als we weer de woorden van Saalih Ibn 'Othaymien rahiemehoellaah nemen:
Maar de geleerden hebben (kritiek)geschreven over wat samenhangt met zijn Tafsier Fie Zilaalil al-Qor’aan’. Zij hebben er kritieke opmerkingen over geschreven zoals wat Shaych Abdoellaah Adoewaish rahiemehoellaah heeft geschrevenen. En onze broeder Shaych Rabie’ bin Haadie al-Madchalie… [einde]

Hij zei de geleerden wat inhoudt niet 1 persoon(geleerde) maar meerdere. Dus dat de selefies hiervoor worden beschuldig van het blind volgen van 1 schaych is een grote leugen en roddel, vrees Allaah o Team al-Yaqeen!!!

Shaych Mohammed Nasser-Edinne Al-Albaani (rahiemehoellaah) heeft gezegd;

En ik zeg in het kort: Voorwaar, degene die de vlag van Djar7 en Ta’deel draagt in deze tijd – en in waarheid - is onze broeder Dr. Rabee’ . En degene die hem weerleggen zij weerleggen hem nooit met kennis, en de kennis is met hem, en ook al zeg ik altijd, en ik heb hem dit meerdere malen telefonisch gezegd, dat wanneer hij zachter zou zijn in zijn aanpak het meer profijt zou kunnen opleveren voor de mensen, of zij nou met of tegen hem zijn. Maar wat betreft het punt van de kennis, er is hier niets waarvan je hem zou kunnen bekritiseren, behalve datgene wat ik al eerder heb opgenoemd, dat hij wat minder hard zou zijn in zijn aanpak. Maar wat betreft de claim dat hij de zaken niet goed afweegt, dit is een extreem zwakke uitspraak. Niemand zegt dit behalve twee (2) mensen: Een man die onwetend is, en zo een persoon moeten we leren, of een koppige man, en zo een persoon hebben we geen controle behalve dat we Allah vragen dat hij hem mag leiden naar het juiste pad.

Bron:
http://www.youtube.com/watch?v=5BinK...eature=related
Shaikh Albanee over Sheikh Rabee' en Sheikh Muqbil

Hier kunnen we weer zien dat jullie juist liegen, want schaych al baani zegt het tegenovergestelde dan wat jullie verspreiden, jullie zeiden; omdat hij zogenaamd de ‘vlaggendrager’ is…

Schaych al baani zei; Voorwaar, degene die de vlag van Djar7 en Ta’deel draagt in deze tijd – en in waarheid - is onze broeder Dr. Rabee’ .

Verderop zei Schaych al baani; Maar wat betreft de claim dat hij(rabee) de zaken niet goed afweegt, dit is een extreem zwakke uitspraak. Niemand zegt dit behalve twee (2) mensen: Een man die onwetend is, en zo een persoon moeten we leren, of een koppige man, en zo een persoon hebben we geen controle behalve dat we Allah vragen dat hij hem mag leiden naar het juiste pad. [einde]

Dus volgens schaych al baani zijn jullie of onwetend of koppige betreft Schaych Rabee.

Wat schaych rabee heeft gezegd dat hebben andere geleerden ook gezegd, het probleem is dat jullie mensen volgen i.p.v. geleerden jullie volgen niet de geleerden in zulke zaken, jullie site is vals en misleidend, al yaqeen is geen selefie site, al yaqeen is geen site die terugkeert naar de oelema, ze keren terug naar de geleerden wanneer het hen uit komt, zo niet dan keren ze terug naar fawaz en adnaan aroer die volgens hen ook geleerden zijn.

Zaken over Aqiedah of fiqh dan worden de fatwa van de oelema soms geplaats, maar zaken zoals deze, gaan de doofpot in.

Lees deze stuk eens:

Shaykh Saalih aal Shaykh heeft gezegd: Het is (daarom) niet de bedoeling dat je iedere uitspraak neemt en zegt ‘dit is het begrip’. Zo zit de zaak niet in elkaar. Het is noodzakelijk dat je terugkeert naar de mensen van Kennis zodat ze jou de plaatsen laten zien waar hun woorden duidelijk zijn en de plaatsen waar hun woorden onduidelijk zijn, ze brengen de moetashaabih terug naar de moehkam, en ze laten het hen begrijpen. [einde]

Bron:
http://selefienederland.nl/site/inde...d=76&Itemid=26

Dus neem kennis van een geleerde zoals: Shaych ibn Oethaymien, Shaych Abdoel-Mohsin al-abbaad, Shaych ‘Obayd, Shaych an Nadjmie, Shaych Radjihie, Shaych al Fawzaan, Shaych Rabie, Shaych Ahmed Bazmoel enz. En daarbij is het noodzakelijk dat men neemt van een ‘Aaliem (geleerde) die de woorden van de ‘Ulamaa van de da’wah Salafiyyah begrijpt en deze uitlegt en verduidelijkt.

Maar wat doet moskee soennah terugkeren naar adnaan aroer en ahmad salaam en fawaz…daarom zullen de mensen die daar komen de da’wah Salafiyyah nooit begrijpen.

Shaykh Saalih aal Shaykh zegt ook;
Het is correct dat de kennis aanwezig is (m.a.w. in de boeken etc) en misschien kan men wat begrip bereiken, maar het is noodzakelijk ( dat men kennis neemt van een ) ‘Aaliem (geleerde) en het beste omtrent dit, is de uitspraak van Ash-Shaatibie rahiemahoellaah, hij zei:

“De kennis was in de harten van mannen, vervolgens verscheen het in de binnenkanten van de boeken, maar zijn sleutels (van deze kennis) blijven in de handen van mannen.”

De kennis is aanwezig in de boeken, maar wie laat jou deze boeken begrijpen ?, dit kan niet zonder ‘Aaliem (geleerde) gegrondvest ( in kennis ). Vandaag de dag zie je veel mensen die zich toeschrijven aan da’wah en zich baseren op de woorden van de ‘Ulamaa van de da’wah en hij is fout hierin. Of wel in takfier, of wel in opstand komen tegen de Leiders, of wel in het lasteren van de Madhaahib of of. Hij brengt bewijs vanuit de woorden die hij niet begrijpt, hij niet kent, en hij heeft deze boeken en geschriften van de da’waah niet bestudeert bij de ‘Ulamaa van da’wah die daar bekent om staan. Je ziet dat hij fouten in zijn begrip maakt en dwaalt en laat dwalen.
[einde]

Hier wordt precies adnaan arour en fawaaz en andere qutbees beschreven, die dwalend zijn en andere doen dwalen, waarom omdat zij niet bij de geleerden kennis hebben genomen.

Shaych Saailh al-Fauwaan zei over Sayyid Qoetb:
En Sayyid Qoetb is jaahil (ontwetend) hij heeft geen kennis en ook geen aanzien en ook heeft hij geen bewijs voor wat hij zegt. [einde]

Hier zegt schaych Saailh al-Fauwaan waarvan ook een aantal artikelen van hem staan op al-yaqeen, maar zulke woorden als deze zijn verboden om op al-yaqeen te verschijnen, waarom eigenlijk, terwijl jullie deze woorden van shayk Oethaymien rahimehullah op al-yaqeen hebben staat: Wij nemen de waarheid van iedereen aan.

Waarom nemen jullie dit niet aan van schaych al-fawzaan? De woorden van Saalih al-fawzaan betreft Sayyid Qoetb worden niet aangenomen door al-yaqeen maar die van adnaan aroor wel, is aroor opeens belangrijker geworden voor jullie dan Shaych Saailh al-Fauwaan? En wanneer accepteren jullie de weerleggingen van schaych rabie op Sayyid Qoetb, want schaych Oethaymien rahimehullah en schaych al baani rahiemehoeallaah deden dit wel en jullie?

Zie hier nu waarom ze hebben gekozen voor adnaan aroor en niet voor Shaych Saailh al-Fauwaan betreft Sayyid Qoetb.

Shaych Saailh al-Fauwaan zei over Sayyid Qoetb:
En Sayyid Qoetb is jaahil (ontwetend) hij heeft geen kennis en ook geen aanzien en ook heeft hij geen bewijs voor wat hij zegt.

Al-Yaqeen zegt:
Het derde stadium:
Het stadium waarin hij afstand nam van Ikhwaan ul-Moeslimien. In deze periode kwam het vaak voor dat zijn uitlatingen correct waren.

Hier ziet men duidelijk een verschil tussen Shaych Saailh al-Fauwaan en qoutbie adnaan aroor, de ene weerlegt Sayyid Qoetb en de andere verdedigt Sayyid Qoetb!!

En wat laat moskee soennah de buitenwereld zien, de woorden van adnaan aroor en de woorden van de oelema verstoppen ze voor ons.

Al-Yaqeen zegt:
Het probleem is dat er een aantal mensen is die menen dat er niemand is die de Islam en as-Salafiyyah beter begript dan hun sheich. Hierdoor volgen zij hun sheich blindelings. En als zijn woorden in strijd zijn met die van vele Islamitische geleerden dan nog geven zij de voorkeur aan de woorden van hun sheich zonder te kijken naar de bewijzen…

Wees eerlijk allemaal wie betrappen hier op deze dwaling de selefies of al-yaqeen? Indien de selefies zo zijn, toon ons dit dan, maar wij hebben jullie al laten zien dat al-yaqeen juist zo zijn, dus vrees Allaah ta’ala beste broeder en zuster en red jezelf uit hun listen. Wees oprecht je nu de waarheid ziet barka Allaahoefiek.

Shaych Saailh al-Fauwaan zegt over adnaan arour:
Ik zeg deze persoon (adnaan arour) weet niet omdat hij ontwetend is en wij (geleerden) weten, en alle dank is aan Allaah.

Ah hier komt de aap uit de mauw, Shaych Saailh al-Fauwaan zegt zelf over adnaan arour, dat hij geen kennis heeft, dus waarom kiest moskee soennah om wel naar iemand terug te keren die geen kennis heeft en accepteren ze niet van maschaychs zoals schaych rabee schaych Shaych Abdoel-Mohsin al-abbaad, Shaych ‘Obayd, Shaych an Nadjmie, Shaych al Fawzaan, Shaych Ahmed Bazmoel enz.

Shaych Saailh al-Fauwaan zegt verderop over adnaan arour:
Deze uitspraak is nutteloos, hij (adnaan arour) wilt ermee de valsheid rechtvaardigen en de mensen van valsheid verdedigen….Dat hij (adnaan arour) geen geleerde is hij kwam de koninkrijk (Saoedi-Arabië binnen) als een vakman en handelsman. Daarna maakte hij duidelijke wat hij werkelijk wou.

Oke meneer adnaan is gewoon een handelaar, dus van een handelaar wordt er bij al-yaqeen wel kennis van genomen maar van een schaych niet.

Zie hier meer over;
http://tamyee.blogspot.com/2010/07/h...bee-en-de.html

Shaych Saailh al-Fauwaan zegt verderop over adnaan arour:
Ik adviseer de selefie jeugd om hem te boycotten en zijn lessen niet bij te wonen, hem en degene als hem (zijn en volgen en verdedigen zoals fawaaz en ahmad salaam)

Bron:
http://al-manhadj.blogspot.com/2009/...aan-arour.html

Dit waren niet mijn woorden maar de woorden van een grote geleerde, en moskee soennah beweert dat zij de grote geleerden volgen wat nu duidelijk niet waar is, zij volgen onwetenden, en volgen de geleerden niet, bij Allaah wordt om hulp gevraagd voor deze misleiding!

Als laatste zei Shaych Saailh al-Fauwaan: Ik adviseer de selefie jeugd om hem (adnaan arour) te boycotten en zijn lessen niet bij te wonen, hem en degene als hem (zijn en volgen en verdedigen zoals fawaaz en ahmad salaam)

Maar wat doet moskee soennah? Ze nemen adnaan arour als persoon voor fatwa en treken zich niets aan van de adviezen van de geleerden…nog erger in 2001 hebben Shershaby, Salam en Fawaz Jneid de stichting Islamitisch Comité voor Ahlus-Soennah in Nederland opgericht. Deze stichting maakt overigens deel uit van het Comité voor Ahlus- Soennah in Europa met leden in Spanje, Frankrijk, Duitsland, België en Engeland. Voorman van dit comité is de Syriër Adnaan Aroor.

Dus wordt wakker indien je opgelicht bent door moskee soennah dat zij met de geleerden zijn, van de buitenkant lijkt het wel zo, dat zij met de geleerden zijn, maar in werkelijkheid zijn zij ver weg van de geleerden. Laat je niet misleiden dat ze een aantal fatwa van schaych saalih al fawzaan hebben staan op hun site, nu heb je zelf gezien dat ze selectief bezig zijn met de fatwa van hem.

Dit waren overigens selefiebroeders uit Nederland die Shaych Saailh al-Fauwaan om advies gingen vragen over adnaan arour, waarom belt moskee soennah niet naar Shaych Saailh al-Fauwaan over adnaan arour?

Een broeder van moskee soennah haalde het wel in zijn hoofd om een schaych te bellen over adnaan aroer, om zodoende hem te verdedigen met leugens, nadat de schaych door had dat deze broeder Abu Ubeydillaah al-Youssoufi fietnah wou heeft de schaych hem weerlegd hierop;
http://tamyee.blogspot.com/2010/09/s...itnah-van.html

op 5.18 min hoor je de schaych zeggen;

Hij (al-yousoefi) nam dat (gedeelte) dus op, en vervolgens begon hij adnaan aroor en ahmad salaam en zijn groep in Nederland te verdedigen…en (zei) dat ze tegen takfeer zijn dat ze streven naar het volgen van de manhadj van de Salaf en dat adnaan aroor afstand had gedaan van zijn fouten enz.

Ik zei vervolgens: Ik zie dat je verdedigend en moeta’asib (extreem) bent wat betreft (Adnaan) Aroor.


En dit hoort men duidelijk uit de mond komen van de schaych zelf de schaych had het zelf door dat al-yousoefie een aroorie is.

Wat ook een punt is dat al-yousoefi liegt betreft adnaan aroor en zei dat adnaan aroor afstand had gedaan van zijn fouten. Wat niet waar is, hier ziet men ook duidelijk dat al-yousoefi alles voor doet om adnaan aroor te verdedigen, vandaar dat de schaych tegen hem waarschuwt, omdat deze al-yousiefie de dawah van adnaan aroor promoot waartegen de oelema waarschuwen.

En deze al-Youssoufi die is 1 van de bekende kopstukken van moskee soennah.

En de volgelingen van moskee soennah komen dus vaak aanrennen met een oude tazkieya over adnaan aroor. Jullie hebben allemaal de woorden van Shaych Saailh al-Fauwaan gehoord, dus deze djarh moefasser verwerpt die brief waarmee ze komen.

Shaych Ibn ‘Othaimin Rahiemahoellaah zei:

“En als hij geprezen is, en dit is de tweede categorie, en als die man geprezen is, als dan de djarh gedetailleerd is, dan heeft deze voorrang op de ta’deel…….”

De Selefiyyien accepteerden de Djarh moefassar van de Geleerden op ‘Adnaan ‘Aroor ook al prezen sommigen Geleerden hem.

Aroor: Er zijn meerdere boeken geschreven als weerlegging op hem o.a. door Shaych ‘Abd al Baarie al Jazaa’ierie, ‘Abdel Qadir Djoenaid, ‘Abdel Maalik ar Ramadanie en Shaych Rabi’ . Daarnaast hebben de volgende Geleerden en Mashaych gesproken over deze man:
‐Shaych Ibn ‘Othaimin;
‐Shaych al Ghoedayaan;
‐Shaych al Loehaydaan;
‐Shaych al Fawzaan;
‐Shaych al ‘Abaad;
‐Shaych an Nadjmie;
‐Shaych Mohammed bin Hadie;
‐Shaych Rabi’;
‐Shaych Zayd al Madkhalie;
‐Shaych Saliem al Hilalie;
‐Shaych Yahyaa al Hadjoerie;
‐Shaych ‘Obayd al Djabirie;
‐Shaych al ‘Obaylaan;
‐Shaych as Soehaymie;
‐Shaych Moqbil en vele anderen.

Shaych Saalih ibn Fauwzaan al-Fauwzaan heeft gezegd:

“De vraag over het lezen van ‘az-Zilaal’ is een zaak die veel vragen oproept, aangezien ‘az-Zilaal’ dingen bevat die zeer dubieus zijn. En als wij de jeugd eraan zouden hechten, en als zij de denkwijze die het bevat zouden accepteren, dan is dat een dubieuze kwestie aangezien het een kwaadaardige invloed kan hebben op de gedachten van de jongeren. De Tafsier van Ibn Kethier en de vele andere Tafsiers van de geleerden van de Selef zijn dusdanig dat er geen behoefte is aan een soort Tafsier zoals deze. Daarom, in werkelijkheid is dit helemaal geen Tafsier, maar eerder behandelt het in het algemeen de thema’s van de Soerahs uit de Qor’aan.

Bron: Cassetteopname met als titel ‘Majmoo’ maa qaalahu Ibn Baaz hawla nasiehatihil - ‘Aamaah liqaa-ma’a hadeethatih.’ Mekkah, 9/8/1412H.
Bron Engels artikel:
www.spubs.com, artikelnummer NDV010001.Al-Yaqeen zegt:
Ik heb Sayyid Qoetb nooit geprezen als het gaat om de cAqiedah. Het verschil tussen mij en sheich Rabic is dat ik de waarheid spreek zowel in tijden van tevredenheid als ontevredenheid en zowel in tijden van medeleven als afkeer.
Het verschil tussen jou(Aroer) en schaych rabee is dat je de waarheid spreekt, dus schaych rabee liegt m.a.w.? Waarom hebben de geleerden Adnaan aroer weerlegt, en prijzen ze schaych rabee tot vandaag de dag toe? En waarom adviseert Saalih Ibn 'Othaymien rahiemehoellaah om terug te keren naar de weerleggingen van schaych rabee op Sayyid Qoetb en verwijst hij niet naar Adnaan aroer?

En het was ook geen persoonlijke geschil tussen schaych rabee en handelaar aroor, kijk maar zelf wat een andere grote schaych hierover zei; luister op 3.20 dan wordt deze uitspraak weerlegt.

http://www.youtube.com/watch?v=LCDM4...layer_embedded

Zie wat al-yaqeen laat zien betreft Sayyid Qoetb:
http://www.al-yaqeen.com/nieuw/va/vraag.php?id=688

En De hetze rondom Sayyid Qoetb
http://web.archive.org/web/200711130...aag.php?id=114

Waar zijn al die andere uitspraken van de geleerden? Zij hebben alleen dit laten zien aan de buitenwereld, zij zijn dus selectief bezig terwijl de selefies hier virj van zijn, toch durft moskee soennnah in hun hoofd te halen om de boel om te draaien.

Shaych 'Uthaymin over Sayyid Qutb

http://www.youtube.com/watch?v=iGOOltTFG8Q

Nogmaals aarom worden deze woorden van Saalih Ibn 'Othaymien niet gebruikt, waarom selectief zijn?

Antwoord: om de mensen te misleiden, door maar 1 kant te laten zien en andere uitspraken te verbergen, en door terug te keren naar qutbies zoals adnaan arour en niet naar de geleerden. Zodat de massa allen datgene ziet wat al-yaqeen uitkomt.

Allaah de Meest Verheven zegt in Zijn Edele Boek:
En verwart de waarheid niet met de onwaarheid, noch verbergt de waarheid tegen beter weten in.” (al-Baqarah, vers 42)

Shaych Rabee' ibn Haadie al-Madchalie heeft gezegd:

En laat hen gewaar zijn voor de hier volgende misleidende uitspraak: “Wij lezen (alle) boeken en luisteren naar (alle) personen, hetgeen vervolgens in overeenstemming is met de waarheid accepteren wij en hetgeen vals is verwerpen wij!” [1] [Einde Citaat]

Bron:
www.rabee.net en zie zijn boek: “Daf’ie Baghie ‘Adnaan’’

[1] Voetnoot vertaler: De bedoeling is dat deze uitspraak vals is, omdat niemand van de jeugd het werkelijke onderscheidt kan maken tussen wat goed en slecht is door het simpele feit van een te weinig aan kennis. Degene die de jeugd dit soort stelregels onderwijzen die zorgen er zonder twijfel voor dat zij zoals de Shaych heeft bewoord: ‘Uit de Manhadj van Allaah naar hun valse methodieken zullen afdwalen.” Moge Allaah ons daartegen beschermen! Allaahoema Amien!!!

Moskee soennah moet gewoon eerlijk zijn en zeggen dat zij liever de weg volgen van Safar al Hawaali, Adnaan Aroor, Salman al Awdah en andere hizbies dan dat zij zogenaamd de oelema volgen.

Zij moeten zich niet telkens voordoen als liefhebber van de soennah en de kibaar oelama volgen. We hebben nu duidelijk gezien dat zij dit slechts gebruiken als een masker, om niet door de mand te vallen bij de jeugd.

Shaych Rabi’ Hafidahoellaah heeft al geantwoord op het gedraai van ‘Aroor, dit naar aanleiding van vragen van jongeren over deze shoeboehaat, lees het en het kaf wordt van het koren gescheiden insha Allaah:

http://www.rabee.net/show_des.aspx?pid=1&id=8&gid=
http://www.rabee.net/show_des.aspx?pid=1&id=6&gid=

Dan kun je zien hoe schandalig het boek van ‘Adnaan is. Shaych Moqbil zei dat zijn boeken zeer waardeloos zijn, Rahiemahoellaah.

Dus o selefie jeugd neem genoegen met de woorden van de geleerden en laat je niet misleiden door moskee soennah, en andere qutbee keten.

Wie het artikel afleest zal gezien hebben dat:
1. De vraag niet beantwoord wordt, men knipt enkel uit een boek van 'Aroor, die qua Qoetb genadeloos weerlegt is.
2. Men plaatst oude en gedateerde woorden van sommige 'Oellamaa omtrent Qoetb en laat de bewijzen en andere woorden van dezelfde 'Oellamaa weg....
3. 'Aroor verknipt de woorden van Shaych Rabi' en liegt.
4. In de vraagstelling liegt men aantoonlijk over Selefiyyien....Wat walgelijk is omdat men hiermee de Selefiyyien wegzet op basis van algemeenheden en niet op basis van bewijzen zoals de manhaadj van Ahloe Soennaah is.

Wat betreft het met opzet liegen over de selefies en hen afschilderen als roddelaars en fietna zaaiers, Hierover heb ik een mooie verduidelijking van Shaykh Saalih as-Suhaymee over dit soort zielige en valse listen van mensen als team al-yaqeen.

zie hier;
http://tamyee.blogspot.com/2011/02/w...raaiingen.html
Weerlegging op recente verdraaiingen, fatwa-uitbuiters.

En als men zou lezen welke dwalingen Sayyid Qutb allemaal heeft doen herleven, en je bent iemand die Allaah vreest, dan zou je ver ver ver weg blijven van zijn boeken, sterker nog, je zou die boeken verbranden, aangezien ze vol staan met slechtheden en ook nog een hele grote fitnah hebben veroorzaakt.

Wie mij niet gelooft moet dit eens lezen;
http://qoetbiya.blogspot.com/2010/07...baaz-over.html

Ik weet dat er mensen zijn die het willen verlichten, zoals al-yaqeen, met dat stuk; De Hetze Rondom Sayyid Qutb, nogmaals dat stuk is gewoon een verdediging van de innovaties en de innoveerders. En niet een verduidelijking zoals zij beweren.

Al-Yaqeen laat zien in een andere artikel ven hen:

Probeer te achterhalen wat hun visie is en wees met degenen die de waarheid het meest trachten te volgen en deze proberen te vervullen.
Bron:
http://www.al-yaqeen.com/va/vraag.php?id=185

Dit durven ze nog te laten staan op al-yaqeen, wiens visie niets anders is dan Qoetbiyah.

Deze fatwaa was afkomstig van Ladjnah ud-Daa’imah die Al-Yaqeen gebruikte als weerlegging tegen selefiepublikatie betreft Djamaa’at at-Tabliegh.

Walhamdoelillaah hadden de broeders van selefiepublikaties wat zaken verduidelijkt, en later zijn er broeders opgestaan van selefienederland en an-nasieha, die het hebben afgemaakt.

Zie hier de verduidelijking betreft Djamaa’at at-Tabliegh;
http://at-tabliegh.blogspot.com/2011...ot-jullie.html

Tevens hebben selefienederland en an-nasieha ook een soortgelijke verduidelijkingen geschreven betreft; De Hetze Rondom Sayyid Qutb;

http://haadhi-hiya-selefiyyah.blogsp...een-en-de.html

http://al-manhadj.blogspot.com/2011/...arom-deze.html

http://al-manhadj.blogspot.com/2011/...al-yaqeen.html

Inshaa'Allah zal men nadenken en de al-Haqq opvolgen waar die zich ook bevindt. Indien men het advies na wilt leven van Ladjnah ud-Daa’imah; Probeer te achterhalen wat hun visie is en wees met degenen die de waarheid het meest trachten te volgen en deze proberen te vervullen.

Hieruit kan men halen dat men bij moskee soenneh bij het verkeerde adres is, en men is nu ook met de Wil van Allaah erachter gekomen dat team al-yaqeen veel leugens heeft verspreid. En vele jongeren heeft misleid, het ergste de selefies jaren lang voor van alles en nog wat beschuldigt zoals roddelaars, lasteraas, vlees eten van je moslimbroeder, fietnah tijd verspil enz.

En valse bijnamen gegeven, zoals talafis en madkhalis;

Opmerking: Terwijl vele van de vooringenomen partijgeesten het woord “Madkhali” gebruiken als een denigrerende uitdrukking om zodoende één specifieke Geleerde hiermee aan te vallen, zou iedereen moeten realiseren dat dit enkel een bedekking is en een sluier. Hun haat en afkeer gaat in werkelijkheid veel verder dan slechts één specifieke Geleerde en het is gericht tegen de Geleerden van Ahloe Soennah in het algemeen gezien het feit dat de meerderheid van hen uiteindelijk gesproken heeft over Qoetb in het specifiek en over de methodologieen van de Ikhwaan oel-Moeslimien in het algemeen, als ook de kopstukken van deze groepering, nadat de Waarheid voor hen duidelijk werd. Het woord “Madkhalie” wordt gehanteerd op een denigrerende wijze dat simpelweg hun haat, afkeer en jaloezie ten toon stelt. Deze mensen hebben geen groep van geleerden die de manhadj waar zij op zijn representeren. Zij hebben geïsoleerde uitspraken hier en daar van sommige geleerden in geïsoleerde issues waarmee zij verwarring trachten te scheppen, maar zeer zeker zijn zij niet instaat om een groep van welbekende grote geleerden uit te wijzen en zeggen. “Hun manhadj in da’wah is dezelfde als onze manhadj in da’wah”.

Dus zij hebben geen geleerden die hen de weg wijzen en hen leiden in hun manhadj. En vanwege deze reden, zijn zij genoodzaakt om de waarheid aan te vallen met valse labels om zo de mensen af te snijden van het herkennen van de alomvattende uitgebreide methodologieen waar al deze geleerden op verenigd zijn en die verschillen van de methodologieen van de seculiere atheïstische Joden en Christenen die Qoetb en Bannaa hebben geïnnoveerd in de Religie.

Shaychoel-Islaam ibn Temiyyah rahiemehoellaah zegt in zijn boek ‘De weerlegging van al-Bakrie’, op bladzijde 380 van de eerste druk in 1997, Daar al-Watan:

Zij(de Iemaams van Ahloes-Soennah wal Djama’ah) zijn rechtvaardig voor diegenen die buiten de Soennah treden zelfs wanneer zij onrechtvaardig tegenover hen zijn. Zoals Allaah Ta’ala zegt:

O jullie die geloven! Wees standvastig omwille van Allaah als waarheidsgetrouwe (en rechtvaardige) getuigen. En laat de haat van een volk jullie er niet toe brengen niet rechtvaardig (tegenover hen) te zijn. Wees rechtvaardig (ten opzichte van vriend en vijand), dit is het dichtst bij Taqwah (Godsvrees). En vrees Allaah. Voorwaar, Allaah bezit volledige kennis van wat jullie (in het geheim en in het openbaar) uitvoeren.”) [Soerah al-Maaïdah, Vers 8 (met verduidelijking vanuit de Tafsier van ibn Kethier)]

Zij zijn genadevol tegenover de schepping en willen niet het slechte voor haar maar wensen voor de mensen leiding, kennis en al het goede. Wanneer zij hen bestraffen (weerleggen) en hun fouten, onwetendheden en onrechtvaardigheden verduidelijken, dan doen zij dat met de bedoeling om hiermee de Waarheid te openbaren uit genade voor de schepping alsmede (vanuit het oogpunt van) het gebieden van het goede en het verbieden van het slechte. Zodat de religie in zijn geheel voor Allaah alleen is en het Woord van Allaah (la illaha illa Allaah) het meest verheven is…”
[Einde Citaat]

Wat de selefieyien graag willen is dat al-yaqeen insha Allaah nu wel gaat nadenken en eerlijk zal gaan handelen, als laatste zeggen we Accepteer de al-Haqq gewoon beste broeders en zusters, dan zal je veel rust vinden in je leven.


Wallaahoel-Moesta'aan!

Wa sallaallaahoe 'ala Nabieyyinaa Mohammed wa 'ala Aalihi wa Sahbih.